ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา"

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เนื่องในตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วม "ปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล ๒๕๕๖" ณ อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมสวด "มหาสังฆราชวรชัยมงคลคาถา" "ฟังพระสุรเสียงพระธรรมกถาอบรมจิต" "ฟังกลอนเทิดพระเกียรติ โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" และ ฟังการเสวนา "สมเด็จพระสังฆราชในดวงใจ" โดยลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด จัดโดยคณะกรรมการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้  พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และจัดงานโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ 

 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายสักการะน้อมเกียรติคุณของพระองค์  เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  แต่เดิมกาลเป็น "องค์นายกสภา" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติแด่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนหาที่สุดมิได้  และยังเป็นองค์ประธานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ กรรมการแผนกตำราของมหามกุฏราชวิทยาลัย   ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พัฒนาการศึกษาพระภิกษุสงฆ์ไทยเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้ 

 

 

 

 

ณ ห้องประชุมใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

 

 

 

 

พระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล  อุชิจิตโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จัดโครงการ  "ปฏิบัติธรรม  สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖ " 

 

 

 

พระสงฆ์นำทำวัตรสวดมนต์  พร้อมกับประชาชนในพิธีและพุทธศาสนิกชน  สวด " มหาสงฺฆราชยมงฺคลทานคาถา  

การเจริญพระพุทธมนต์ ภาวนา เป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติของชาวพุทธที่พระพุทธองค์ทรงกระทำ แนะนำ

และมีการสืบสานอย่างแพร่หลายถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเจริญสติภาวนาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสูข  องคมนตรี ประธานในพิธี ฯ  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

 

องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษกาล ๒๕๕๖" 

 

โครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖" 

 

 

 

ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสูข  องคมนตรี ประธานในพิธี ฯ กล่าวถวายรายงานการจัดดครงการ "ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖ 
ชมวีดีทัศน์ พระประวัติเจ้าพระคุณ สมเด็จพรสังฆราช "พระผู้เจริญพร้อม" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ. เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  แต่งบทกวี  ถวายพระพรชัยมงคล 

 

 

 

 

เสวนา "สมเด็จพระสังฆราชในดวงใจ" โดย  พระ ดร.อนิลมาน  ธมฺมสากิโย/ อ. เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
 
            รศ. สุเชาว์   พลอยชุม  

 

 

 

 

Share