กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา

ฝ่ายเผยแผ่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรม นักเผยแผ่จิตอาสาในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

 

 

Share