สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต  แม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ(ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร   เมตตามาเป็นประธานในพิธีบวชหมู่แม่ชีไทย และบวชเนกขัมมจารินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมมายุ ๘๑ พรรษา

เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้.... 

๑.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความกตัญญู และทดแทนพระคุณแม่ของตน และพระแม่แห่งแผ่นดิน

๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓.เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้จัก ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัมนธรรม 
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม - จริยธรรม ให้ประชาชนรู้จักการนำหลักธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข
๕.เพื่อให้ประชาชนรู้จักคำว่า "ศีล" แล้วสามารถนำคำว่า "ศีล" ไปใช้กับการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม 
 
 
 
 
 
จ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ
เป็นประธานในพิธีบวชหมู่แม่ชีไทย และบวชเนกขัมมจารินี 

พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานที่ปรึกษาสถาบันแม่ชีไทย 

 

 
 
บวชหมู่แม่ชีไทย และบวชเนกขัมมจารินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสถาบันแม่ชีไทย ถวายทองคำหนัก ๒ บาท และปัจจัยจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระเจดีย์พุทธคยา  ปะเทศอินเดีย
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MBU  News.. รายงาน 

26/08/56 เวลา 13.40  น.

Share