ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ บำเพ็ญบุญทักษิณานุปาทานแด่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันแม่ชีไทย ครบรอบวันก่อตั้ง ๔๔ ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๕๖) ณ สำนักแม่ชีไทยปฏิบัติธรรม ธรรมจารินีวิทยา ปากท่อ จ.ราชบุรี
มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งแรกการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ครบรอบ ๔๔ ปี ขอน้อมกล่าวถึง...เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ได้ประทานเมตตาอนุเคราะห์แก่สถาบันแม่ชีไทย และมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม หลังจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ มรณภาพแล้วนั้น ได้ฝากสถาบันแม่ชีไทยมอบให้ พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ปรึกษาสถาบันแม่ชีไทย เพื่อให้คณะแม่ชีไทยมีที่ยึดเหนี่ยวในการบริหารงานในสถาบันและงานด้านการเผยแผ่พระพระศาสนาสืบต่อไปตลอดกาล 

 

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านกล่าวเสมอว่า หน้าที่แม่ชี  เราเป็นแม่ชีต้องศึกษาให้มากเพราะหากใดวันหนึ่งแล้วเรามีโอกาสได้นำความรู้ที่มีมาใช้ ความรู้ของเรานั้น จะสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นได้  แม่ชีต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นแม่แบบแก่บุคคลอื่นและคอยเป็นที่พึ่งและกำลังแก่ผู้อื่นด้วย ข้อธรรมที่แม่ชีได้นำมาใช้อีกอย่างหนึ่งคือ  การเป็นผู้นำจะต้องมีความเสียสละ  มีความรักใคร่ปรองดองกัน มีความสามัคคีกัน เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดในหมู่คณะ ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม  การถ่ายทอดข้อธรรมให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่เราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เขาได้ซึ้งกับข้อธรรมนั้น ๆ ในการนั้นต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกกับจริตของแต่ละบุคคลด้วย จะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นก้าวหน้าและสามารถนำมาพัฒนาในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุขในสังคมตามแนววิธีพุทธ 

 

 

 

 

มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีคณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย มีสาขาทั้งหมด ๒๖ สาขาทั่วประเทศ  และบุคคลสำคัญ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้ ได้รับความเมตตาจาก  พระเทพปริยัติวิมล ที่ปรึกษาสถาบันแม่ชีไทย  
 

 

 ๑. แม่ชีประทิน  ขวัญอ่อน  ประธานสถาบันแม่ชีไทย และกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
                         ๒. แม่ชีสโรชา  ไชยเกตุ      รองประธานสถาบันแม่ชีไทย ลำดับที่ ๑ และกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
                        ๓. แม่ชีอุ่นเรือน  เนียมลิ้ม  รองประธานสถาบันแม่ชีไทย ลำดับที่ ๒ และกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 29/08/56  เวลา 15.44 น.

Share