20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มมร. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทโลก" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม2556 ณ Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประเทศไทย ร่วมกับคณะสงฆ์สยามนิกาย ฝ่ายมัลลวัตตา ฝ่ายอัสสคีรีและวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น โดยมีคณะสงฆ์และฆราวาสจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 28 ประเทศ อาทิ พม่า ลาว เนปาล เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
        โดยในพิธีเปิดอนุนายก ฝ่าย มัลลวัตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ มิสเตอร์เอสบี ดิสสา นายก รมว.ศึกษาธิการ ศรีลังกาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ มจร.ยังมีการถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระมหานายากะ ฝ่ายอัสสคีรี และอนุนายากะ ฝ่ายมัลลวัตตาเพื่อเป็นการยกย่องพระมหาเถระทั้ง 2 รูป เนื่องจากได้มีมิตรภาพต่อคณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอดอีกด้วย ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 260 ปีแห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนาสยามนิกายในศรีลังกา 
 
 
 Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา 
 
 
 
 ณ ประเทศศรีลังกา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เดินทางไปร่วมการสัมมนานานาชาติ
ณ สถาบันวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เมืองแคนดี้
 
 
 
 
 ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูปรีชาธรรมวิธานรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการและพระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มมร. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทโลก" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม2556 ณ Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา 
 
 
 
พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มมร.
ประชุมนานาชาติ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทโลก"
 
 
 
 
 
พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
มีสมเด็จพระสังฆราช พระมหานายก ประมุขสงฆ์มาร่วมกล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และผู้แทนประเทศต่างๆ จึงถือได้ว่า การร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างไทย-ศรีลังกา ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกภาพจากประเทศศรีลังกา

นายชัยพล  สายทอง จนท.เทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 
Share