โครงการฝึกอบรมเรื่อง"ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(เกณฑ์ใหม่) ปีการศึกษา พ.ศ.2557-2561"

       สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(เกณฑ์ใหม่) ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑" ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และทางผู้จัดโครงการได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงคำแนะนำต่างๆตลอดสองวัน

       สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการนี้ขึ้น ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขต รวมไปถึงเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ เพื่อให้การดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

MBUNEWS

Share