แจ้งการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

บุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี 2560 ตามแบบฟอร์ม ว-1ด. ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555- 2559) 2) กรอบวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร 3) เงื่อนไข / ข้อกำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบ แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
 
Share