แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายที่ดินแก่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เขียนโดย chaiyaphol saithong 147
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย chaiyaphol saithong 3892
มมร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย chaiyaphol saithong 516
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณเป็นที่ปรึกษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 387
โครงการปฏิบัติธรรม"ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ประจำเดือนมีนาคม เขียนโดย chaiyaphol saithong 169
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย jetsada 508
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมเดิมและใหม่) ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย jetsada 212
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 เขียนโดย jetsada 283
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพุทธมณฑล เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาในม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย chaiyaphol saithong 235
พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 267