แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย chaiyaphol saithong 492
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 เขียนโดย jetsada 569
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญาประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 166
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า "ทุนการศึกษาสมเด็จสังฆราชเจ้า(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ เขียนโดย chaiyaphol saithong 626
กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ เขียนโดย jetsada 634
ฝ่ายพัสดุจัดโครงการอบรมสัมมนาเทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เขียนโดย chaiyaphol saithong 282
คณะศาสนาและปรัชญาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2ในภายใต้แนวคิด “ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21” เขียนโดย chaiyaphol saithong 191
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Manika 255
มมร จัดงานวันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนากับบทบาทในการพัฒนาประเทศ” รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งทุนค่าเล่าเรียนต่อสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เขียนโดย chaiyaphol saithong 469
มมร จัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 537