แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 138
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่๘) เขียนโดย chaiyaphol saithong 952
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... เขียนโดย Manika 294
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ "สาธุ โข ปัพพัชชา" เขียนโดย chaiyaphol saithong 922
พิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) เขียนโดย chaiyaphol saithong 326
มมร ประชุมร่วมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและสร้างการรับรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เขียนโดย chaiyaphol saithong 243
มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย chaiyaphol saithong 185
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 198
โครงการบรรพชาสามเณร "สาธุ โข ปัพพัชชา" เขียนโดย jetsada 1431
'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระโอวาทบัณฑิต มมร ย้ำให้สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ยิ่งกว่าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เขียนโดย chaiyaphol saithong 771