แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อธิการบดีพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก เขียนโดย chaiyaphol saithong 127
อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 519
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง มุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย,ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 318
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี เขียนโดย jetsada 346
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 269
มมร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย chaiyaphol saithong 441
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลือกคณาจารย์ประจำคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Manika 162
มมร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานศึกษาในจ.นครปฐม เพือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 725
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 609
ผู้บริหาร มมร เข้าถวายสักการะและกระทำสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 238