มมร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

       กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูและผู้มีพระคุณ ทั้งยังให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการเรียนตลอดปีการศึกษา

พระเทพบัณฑิต อธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษา

 

Share