๑๒ ก.ค. ๖๒ ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔"

       

 

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอกราบอาราธนา พระภิกษุ สามเณร ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ที่มีความสนใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เข้าร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔" เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได้กำหนดการจัดงานใน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒-๑๐๙๕ โทรสาร ๐๒-๔๔๔-๖๐๗๐ หรือที่ ๐๙-๑๐๑๐-๒๖๓๙ www.mbu.ac.th

 

 

 

Share