มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ธรรมสถาน  อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

            วันนี้ (๙ ส.ค. ๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบำเพ็ญความดี ปลูกจิตสำนึก การสร้างความตระหนักรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

           กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์ให้ศีล บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับศีลเสร็จแล้วพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๘ รูป ณ บริเวณลานธรรมสถาน  

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์  ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ประจำหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะแล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานในพิธี กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จึงเสร็จพิธีในภาคเช้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีพระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) กล่าวให้แนวทางในการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนแยกย้ายกันร่วมทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

 

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้แนวทางแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

 
Share