มมร ระดมความคิด ตามนโยบาย "ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วยกัน"

          ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมระดมความคิดโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย"ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วยกัน" ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
          วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อองค์ประธานในที่ประชุมว่า “เกล้าฯ ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รู้สึกปีติยินดียิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
         ตามที่เกล้าฯ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะผู้บริหารได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ทุกรูป/คนได้ร่วมทำงานกันอย่างพร้อมเพรียง และเห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้ก้าวทันสภาวการณ์นั้น ย่อมสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของบุคลากรจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย จึงได้มีนโยบาย "ร่วมพัฒนา มมร. ไปด้วยกัน" เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกรูป/คน ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน เสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยทุกส่วนงานได้นำเสนอความคิดเห็นเข้ามาอย่างหลากหลายแนวทาง เพื่อที่จะได้นำไปประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบต่อไป
         มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนาน มีอัตลักษณ์อันดีงามคือเป็นสถาบันหลักในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในระดับสูง มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่สนองงานคณะสงฆ์ เพื่อให้การศึกษาแก่ภิกษุสามเณรในการค้นคว้าหลักคำสอน สามารถสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน และแก่คฤหัสถ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับงานวิจัยทางศาสนาและปรัชญาให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเผยแผ่ปรัชญาพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศได้อย่างมั่นคง

          ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญทางวัตถุก้าวล้ำไปมาก มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการศึกษาที่ทันสมัย มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากในอดีต การสืบทอดพระพุทธศาสนาในยุคที่มีพลวัตทางสังคม จึงมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว บุคลากรในมหามกุฏราชวิทยาลัยนอกจากจะต้องร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการระดมความคิดจากบุคลากรภายในแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เปิดรับข่าวสารจากทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ และปรับตัวให้เท่าทันโดยไม่เผอเรอหลงลืมในอัตลักษณ์ ประวัติอันยาวนาน และสมณสัญญา

        การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการทบทวนความคิด และต่อยอดกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี รับฟังปัญหาและร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปด้วยกัน โดยมีผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย      รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสนับสนุน และที่ปรึกษาอธิการบดีผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมพร้อมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวทันสภาวการณ์

          จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถาประทานโอวาทและกล่าวเปิดการประชุมร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย"ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วยกัน" และในช่วงเย็นพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวสรุปการประชุมร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและกล่าวอนุโมทนาขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญในการประชุมครั้งนี้
 
พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ที่ปรึกษาอธิการบดีผู้ทรงคุณวุฒิ
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร.
รองอธิการบดี
พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร.
10/08/62
Share