คณะมนุษยศาสตร์ มมร จัดโครงการฯ สร้างโปรแกรม e-Learning

 

         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ สร้างโปรแกรม e-Learning ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 

 
         วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ สร้างโปรแกรม e-Learning ระยะที่ ๑ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 
 

 
         การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ สร้างโปรแกรม e-Learning ระยะที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่องความหมายของการสร้างแบบเรียนออนไลน์ (What is e-Learning) การแนะนำเรื่องลิขสิทธิ์ การอ้างสิทธิและการนำมาใช้งาน  ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการสร้างแบบเรียนออนไลน์ (e-Learning) และเรื่องการเตรียมเครื่องมือ เนื้อหา การเขียนนสคริปต์สำหรับการนำไปใช้ในการสร้างแบบเรียนออนไลน์ ส่วนวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้าเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะนำการใช้เครื่องมือตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประกอบบทเรียน การอัพโหลดใน YouTube การแทรกบทบรรยายและลงมือปฏิบัติ และในภาคบ่ายบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะนำ Google Classroom และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนและกิจกรรมออนไลน์ ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้เป็นการนำเสนอการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของกลุ่มต่าง ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
 
 
 
 
 
 
 
14/08/60
Share