คณะสังคมศาสตร์ มมร จัดโครงการสัปดาห์วิชาการคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

                 วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัด "โครงการสัปดาห์วิชาการคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒" ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ดูแลด้านกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธี พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ กล่าวถวายรายงาน กิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้าประกอบด้วยการปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “ผู้พิทักษ์โลก” โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และยังมีอีก ๖ กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ได้แก่กิจกรรมที่ ๑  การแข่งขันทักษะวิชาการบทความปัญหาสังคม กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันทักษะวิชาการเรียงความรักษ์โลก กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันทักษะวิชาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔  นิทรรศการ กิจกรรมที่ ๕ เรื่องสั้น กิจกรรมที่ ๖ ตลาดนัดรักษ์โลก และในช่วงบ่ายเป็นการพบปะดารานักแสดง คุณอุษามณี ไวทยนนท์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกภักดิ์ พิทักษ์สังคม”

                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “สัปดาห์วิชาการคณะสังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๒” ก็เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมตามแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดั่งคติพจน์ประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ว่า “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” สำหรับการจัดโครงการในปีนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ได้กำหนดธีมงาน “รักษ์โลก” เน้นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหมายให้ตระหนักถึงปัญหาภัยมลพิษ ที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และให้นักศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

Share