ประชุมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่ออธิการบดี มมร

         พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เพื่อมอบแนวปฏิบัติในการเสนองานต่ออธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

         วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเปิดการประชุมเพื่อมอบแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพื่อให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่ออธิการบดีไปปฏิบัติและร่วมประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

         ในการประชุมครั้งนี้ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกขอประทานพระอนุญาตจัดตั้งทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและทางเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มีหนังสือแจ้งว่าทรงอนุโมทนา ประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามจัดตั้งเป็นทุนการศึกษา และทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยให้ชื่อทุนการศึกษาตามพระนามที่โปรดประทานไว้ว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

         ทุนการศึกษานี้ให้ถวายแด่พระภิกษุและสามเณรที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก ในต่างประเทศ โดยมีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และญี่ปุ่นเป็นอาทิ ในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปรัชญา ศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต หรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การสืบทอดพระพุทธศาสนา หรือถวายแด่สามเณรเปรียญที่มีศักยภาพทางการศึกษาเป็นพิเศษไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาดังกล่าวในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา

Share