คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd National Conference on Humanities and Language Integration

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ" ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (The 2nd National Conference on Humanities and Language Integration) ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

          วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดีด้านกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาจัดโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ" ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (The 2nd National Conference on Humanities and Language Integration)ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการ และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนาหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชามนุษยศาสตร์

         การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษาในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Learning Languages (Sanskrit, Pali, Thai and English) leads to understand human being for living in modern society (Thailand 4.0) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอ็น.ซี.ปาณฑา (Prof. Dr. N.C. Panda) ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ นําเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พร้อมให้คําแนะนํา และปิดท้ายด้วยปาฐกถา เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาในฐานะเครื่องมือเพื่อความเข้าใจมนุษย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ราชบัณฑิต

         การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ นอกจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและวิทยาเขตแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวิชาการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป คือ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share