คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดโครงการ English Camp ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการ English Camp ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

          การจัดโครงการ English Camp ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญและมีประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และได้รับความร่วมมือจาก สถาบัน แอนดรู บิ๊ก ที่รับเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         ๑. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

         ๒. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

         ๓. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

        ภาษาอังกฤษ นับว่ามีความสําคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ถือว่าเป็นภาษาที่สองที่คนไทยเลือกที่จะสื่อสารมากที่สุด มีทั้งการเรียนด้วยตัวเอง เรียนทางอินเตอร์เน็ต เรียนในชั้นเรียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อทักษะที่จะนําไปใช้จริง โครงการ English Camp ทั้ง ๕ ฐานความรู้ในวันนี้ จะสามารถช่วยให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้จริง ปฏิบัติจริง จาก Native Speaker คือเจ้าของภาษาจริง ๆ มาช่วย พัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาทุกรูปทุกท่าน

       การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรทั้ง ๓ สาขาวิชาที่ต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการสอบวัดผล TOEIC and TOEFL เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดโครงการ English Camp ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ เพื่อพัฒนาและเติมเต็มทักษะจากการได้เรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นการสร้างโอกาส การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมทั้งยังให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง ๕ ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และทักษะด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แยกตามฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ฐาน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในอนาคตที่ยั่งยืน ตามสโลแกนที่ว่า “เราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกัน Don't let someone behind.”

       การจัดโครงการ English Camp เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย Mr.Thanh Day Ve, อาจารย์ดวงใจชนก พรรษา, ดร.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, ดร.อรกัญญา เยาหะรี, นายกิจจา เทพศิริ ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share