มมร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online System) และเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการสู่ระดับสถาบันต่อไป

Share