คณะพุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะพุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้ นำโดย ท่าน Hwal An Han, Jeong Sup ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และขอรับทราบข้อมูลพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและข้อมูลการบริหาร ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ ต่อไป

Share