กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้ารับพระบัญชาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

       เมื่อวันที่ 29 ตค 62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณะผู้บริหาร มมร ประกอบด้วย

1.พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3.พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส                    รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4.พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.                 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

5.พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร.      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

6.พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร.          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

และในการนี้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Share