ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง มุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย,ดร.)