รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๘ หมู่ ๑ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑–๑๑๐๓ ใบสมัครราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๘พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ www.mbu.ac.th

 

 

 

mbunews

28/01/57

 

 

 

Share