คณะศาสนาและปรัชญา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 
 
 

mbunews


13/02/57

Share