แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เขียนโดย chaiyaphol saithong 415
อธิการบดีพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก เขียนโดย chaiyaphol saithong 309
อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 666
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง มุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย,ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 400
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี เขียนโดย jetsada 434
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 352
มมร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย chaiyaphol saithong 542
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลือกคณาจารย์ประจำคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Manika 195
มมร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานศึกษาในจ.นครปฐม เพือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 829
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 663