แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้บริหาร มมร เข้าถวายสักการะและกระทำสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 282
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมหารืออธิการบดีและคณะผู้บริหาร มมร ในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา เขียนโดย chaiyaphol saithong 471
กำหนดการพิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 583
มมร ดำเนินภารกิจต่อเนื่องมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ภัยCOVID-19 เขียนโดย chaiyaphol saithong 605
บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่ง จำกัด ถวายทุนการศึกษา เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา เขียนโดย chaiyaphol saithong 561
ม.มหามกุฏฯ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๒ พรรษา ๓ มิ.ย.๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 596
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถวายข้าวสารแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับนำไปจัดมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เขียนโดย jetsada 377
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ (รอบที่ 3) และ ภาคพิเศษ เขียนโดย jetsada 1779
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย jetsada 1585
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2) เขียนโดย jetsada 345