แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพหมู่การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป เขียนโดย chuchat 720
พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร 1247
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง 742
กำหนดการ พิธีทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา เขียนโดย chuchat 729
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานบรรยายพิเศษการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ มหามกุฏ 1405
นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 775
๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 769
สมาคมศิษย์ มมร น้อมรำลึก ๑๒๐ ปี มมร สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งนี้ 909
เชิญชมถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป เขียนโดย chuchat 527
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานโลห์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 1901