แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เขียนโดย jetsada 1116
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 696
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 610
อธิการบดี มมร รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 713
มมร จัดงานวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยให้มีความสุข เขียนโดย chaiyaphol saithong 731
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน โฝวกวงซันไท่หวงซื่อ ทรงเจิมพระพุทธปฏิมาประธานวิหาร และทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เขียนโดย chaiyaphol saithong 381
มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เขียนโดย chaiyaphol saithong 531
ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 924
คณะศาสนาและปรัชญาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1185
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี เขียนโดย chaiyaphol saithong 686