แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย chuchat 900
เสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป วันที่สอง 1456
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา วันสถาปนา ๑๒๐ ปี 1540
ภาพหมู่การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป เขียนโดย chuchat 1063
พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร 1741
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง 963
กำหนดการ พิธีทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา เขียนโดย chuchat 1018
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานบรรยายพิเศษการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ มหามกุฏ 1699
นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 1058
๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1154