Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 550
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 1218
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารเข้าถวายสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 872
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 328
มมร จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด"การขับเคลื่อนพลังบวร สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน" เขียนโดย Chaiyaphol 1652
มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย jetsada 514
มมร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) เขียนโดย jetsada 469
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการอบรม ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System เขียนโดย Chaiyaphol 268
ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม" เขียนโดย Chaiyaphol 1060
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 4008