แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย chuchat 811
เสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป วันที่สอง 1349
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา วันสถาปนา ๑๒๐ ปี 1375
ภาพหมู่การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป เขียนโดย chuchat 999
พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร 1609
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง 900
กำหนดการ พิธีทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา เขียนโดย chuchat 934
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานบรรยายพิเศษการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ มหามกุฏ 1638
นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 979
๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1054