ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเทพปริยัติวิมล

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร คณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ในนาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าถวายสักการะ อดีตอธิการบดีรูปที่ ๔ (พระเทพปริยัติวิมล)...

 พระผู้สร้างรูปนาม ให้เห็นเด่นชัด คือ การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแห่งใหม่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตามผังแม่บทการก่อสร้าง มมร ณ ปัจจุบันได้มีสถานที่แห่งใหม่เปิดการเรียนการสอนและเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ภาคภูมิใจ

พระเทพปริยัติวิมล ณ ปัจจุบัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นคณะกรรมการของวัดบวรนิเวศวิหาร ดำเนินการจัดงานฉลองปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี หรือ ๑ ศตวรรษ..สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่ ๑๙)

โดย วัดบวรนิเวศวิหาร ประชุมเตรียมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและเสนอคณะกรรมการวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป จึงนับเป็นศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่ง และในการประชุมคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  พระเทพปริยัติวิมล  เป็นประธานคณะทำงานเตรียมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ในครั้งนี้

ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

ประวัติพอสังเขป พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระเทพปริยัติวิมล นามเดิม แสวง ลูกอินทร์ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ) อายุ ๖๑ พรรษา ๔๐ โยมบิดาชื่อ นายเชื่อม โยมมารดาชื่อ นางเสมอ ลูกอินทร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ อายุ ๑๐ ปี บรรพชาครั้งแรก ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ อายุ ๑๕ ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร อุปสมบท เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร

โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา

-เปรียญธรรม ๕ ประโยค

-นักธรรมชั้นเอก

-ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

-สำเร็จหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศ คณะสงฆ์ธรรมยุต

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ

สมณศักดิ์

-พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นพระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ้าย ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

-พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระมหานายก พระราชาคณะปลัดขวา ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

-พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นพระราชเมธาภรณ์

-พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระเทพปริยัติวิมล (ในพระราชพิธี ๖๐ ปี การครองสิริราชสมบัติ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙)

-พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับสมณศักดิ์ที่ อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ ประเทศเมียนม่า (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

ประสบการณ์ทำงานเคยดำรงตำแหน่ง/ผลงาน

-เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเผยแผ่และวิเทศสัมพันธ์

-เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

-เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

-เป็นเลขานุการวัดบวรนิเวศวิหาร

-เป็นเลขานุการสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

-เป็นผู้จัดตั้งสำนักเรียน ห้องสมุด ระเบียบของสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

-เป็นผู้จัดระบบการศึกษาพระใหม่วัดบวรนิเวศวิหาร

-เป็นผู้จัดระบบการบวชประจำปี/บวชกลุ่มของวัด

-เป็นเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

-เป็นผู้เสนอการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
กำลังดำรงตำแหน่ง

-เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมัยที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

-เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

-เป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติจากพระภิกษุที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกศ.) (เป็นวาระที่ ๒)

-เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล)

-เป็นรองประธานที่ประชุมสุดยอดผู้นำพระพุทธศาสนาแห่งโลก ของคณะสงฆ์มหายานนิกายเนนบุชสุชุแห่งประเทศญี่ปุ่น

-เป็นประธานเครือข่ายภาคประชาชนและประชาสังคม ๘๔ องค์กร สร้างจิตสำนึกทางคุณธรรมในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น

-เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเซีย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

-เป็นกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

-เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

-เป็นคณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ ใน ๕ รูป

-เป็น ผู้จัดทำร่างโครงการย้าย มมร และวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการควบคุมการก่อ สร้างแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ ๘๐ และได้เปิดใช้เป็นทางราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-เป็นผู้จัดระบบงานวิทยาเขตของ มมร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึง ปัจจุบัน

-เป็นผู้จัดระบบผู้ประสานระหว่างส่วนกลางและวิทยาเขต รวมถึงระบบการบริหารงานวิทยาเขต มมร

-เป็น ผู้จัดระบบการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ขณะนี้ อบรมเสร็จแล้ว ๑๘ รุ่น และของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

-เป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สืบต่อจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ปี ๒๕๕๖)


พระเทพปริยัติวิมล มีคติว่า " ทำให้ชื่อว่าทำอยู่  ทำเอาชื่อว่าทำสูญ " 
เกิดขึ้นจากการได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการโครงการย้าย ฯ มมร และวันนี้หน้าที่นั้นก็ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

Share