การจัดการความรู้ KM MBU

 

-คู่มือการจัดการความรู้เบื้องต้น

 

-KM day ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ระดับดี)

          -แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

          -แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย

          -แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

-แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

 

Share