แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขียนโดย jetsada 125
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย jetsada 173
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นอาจริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย jetsada 368
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาเป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) เขียนโดย jetsada 539
มมร ถวาย ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เขียนโดย jetsada 650
พิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 279
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตสัญจร และคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ๕ คณะ เขียนโดย jetsada 504
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เขียนโดย jetsada 379
คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เขียนโดย jetsada 481
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ถวายสักการะอธิการบดีพร้อมหารือแนวทางต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 414