แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เขียนโดย jetsada 231
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ถวายสักการะอธิการบดีพร้อมหารือแนวทางต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 310
มมร จัดสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เขียนโดย jetsada 449
คณะผู้บริหาร มมร ร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เขียนโดย jetsada 383
มมร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙) เขียนโดย jetsada 219
คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดโครงการอบรมกรอกข้อมูลวารสารเข้าฐาน TCI เขียนโดย jetsada 358
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย jetsada 223
มมร ร่วมกับส่วนงานราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๖ เขียนโดย jetsada 403
ศูนย์ปฏิบัติการระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ ประชุมมอบหมายภาระงาน เขียนโดย jetsada 340
พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เขียนโดย jetsada 238