พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

      พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับน้องใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน สร้างความสามัคคีอันดีในรั้วมหาวิทยาลัย

MBUNEWS

06/08/2016

Share