คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ(Career-based English)

      พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ(Career-based English) จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนก่อนที่จะก้าวออกไปสู่ชีวิตการทำงานที่แท้จริง การฝึกอบรมถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จังหวัดนครปฐม

พระราชบัณฑิต อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาท

ฟังการบรรยาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดยทีมวิทยากรมากความสามารถ คุณแพรพรรณ เหมเชื้อ และคุณวรรณหทัย อุปริรัตน์

ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย Communicative Business English โดยวิทยากร ผศ.ดร.ศุภกร ภู่เจริญศิลป์

พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวปิดโครงการ

 

 

 

 

 

Share