คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชั้นที่ ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทนักศึกษา ในส่วนของรูปแบบการจัดโครงการนั้น ในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง "ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเป็นไปในทิศทางไหน" โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์(อมิลมาน ธมฺมสากิโย),ดร.  ส่วนในช่วงบ่าย นางวัลลา คงธรรม ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยากรขึ้นบรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติตนสำหรับการเป็นครูที่ดี" นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวสำหรับการเป็นครูในอนาคตอันใกล้" โดย ดร.ขัตติยา  ด้วงสำราญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

03/04/2561

Share