ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำในศาสนพิธี รุ่นที่ ๑

       ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา เรื่องการฝึกอบรมผู้นำในศาสนพิธี รุ่นที่ ๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดพระญาณวโรดม โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดงานนั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี เสริมสร้างทักษะและสามารถให้คำปรึกษาด้านพิธีการ แก่องค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีการปฏิบัติพิธีทางศาสนา ให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ัมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม ๗๐ คน

นายชุติเดช  สุวรรณมณี หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ

Share