คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว

     ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารห้องสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยทางผู้จัดโครงการได้เชิญ รศ.ดร. ทรงศรี สรณสถาพร พร้อมคณะ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการตลอดโครงการ

พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการอบรม

Share