สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

         วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

         โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

         “มหาบุรุษผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ‘พระโพธิสัตว์’ นั้น ทุกๆ พระองค์ย่อมทรงกอปรด้วยพระคุณสมบัติ ๓ ประการดุจเดียวกัน กล่าวคือ‘มหาปัญญา’ เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ‘มหากรุณา’ เป็นผู้มีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขต พร้อมที่จะสละตนเองเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ และ ‘มหาอุบาย’ มีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนำ อบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรม ดังนี้

         ท่านทั้งหลายผู้มีกุศลเจตนาในการสดับเรื่องราวของเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน จึงควรน้อมนำคุณสมบัติสำคัญแห่งพระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประการ มาเป็นหนทางสั่งสมคุณงามความดีให้เพิ่มพูนทวีในตน เพื่อจักได้บรรลุผลเป็นความงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป”

Share