คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดโครงการอบรมกรอกข้อมูลวารสารเข้าฐาน TCI

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุทธิสารเมธี รักษาการคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดโครงการผลิตวารสารปรัชญาปริทรรศน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       คณะศาสนาและปรัชญาดำเนินการโครงการผลิตวารสารปรัชญาปริทรรศน์ของคณะศาสนาและปรัชญา ขณะนี้ ดำเนินการในขั้นตอนอบรมการกรอกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) เป็นการพัฒนาวารสารปรัชญาปริทรรศน์ ให้ได้คุณภาพและเข้าสู่มาตรฐานของ TCI และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในด้านบริการวิชาการของคณะศาสนาและปรัชญา อันจะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของคณะศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       ในการดำเนินโครงการวันนี้มีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาวารสารนิสิตวัง และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาวารสาร สิรินธรปริทรรศน์ เข้าร่วมกรอกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยด้วย