มมร จัดสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

           วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ  อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  (จวน อุฏฺฐายี)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           ในการนี้ หลังจากพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้ว พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า

          “วันนี้ เราท่านทั้งหลายในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระทํากิจมหามงคลมีการสวดพระพุทธมนต์ ในวันคล้ายวัน สวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โอกาสนี้ขอให้ทุกท่าน จงประมวลพลังแห่งความดีงามนี้ ถวายเป็นพระราช กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร พระองค์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วย “เมตตาธรรม” อันล้นพ้นจะพรรณนา พระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยมนุษยธรรม ได้ช่วยค้ำชูสรรพชีวิตของมนุษยชาติทั่วหน้าโดยไม่ทรงเลือกเชื้อชาติ ศาสนา เป็นพระเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่

          พระเมตตาธรรมนี้ สอดคล้องต้องตรงกับพระบรมพุทโธวาท ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีอคติเจาะจง หากให้มีความปรารถนาโดยเสมอหน้า ไม่เลือกที่รัก ไม่ผลักที่ยังไม่ชิงชังว่าเป็นพวกเขา ไม่หลงพอใจว่าเป็นพวกเรา เพราะฉะนั้น หากเราทุกคน มุ่งมั่นเจริญรอยตามพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการแผ่เมตตาให้กันและกัน มีความเอื้ออารีต่อกันอย่างจริงใจ มองเพื่อนร่วมสังคม ด้วยน้ำใจเปี่ยมด้วยมิตรภาพอย่างแท้จริง ความสันติสุขของชาติบ้านเมือง ก็ย่อมบังเกิด ได้สมดังพระราชประสงค์

           ณ โอกาสนี้ ขอเราทั้งหลาย จงร่วมกันเจริญจิตภาวนา ทําจิตให้สงบ แผ่กระแสแห่งเมตตาธรรม เป็นความร่มเย็นไปครอบคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยและโลกนี้อย่าง ไม่มีประมาณ โดยน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

 

Share