เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ถวายสักการะอธิการบดีพร้อมหารือแนวทางต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓

         วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าถวายสักการะ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม พร้อมกันนี้ได้รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

Share