คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

      พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ได้กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุปว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้ามาบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา จึงจะต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือได้รับคำแนะนำด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง ฉะนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่นี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ใหม่ จะต้องเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสอน โดยเฉพาะการเขียนแผนการเรียนการสอน มคอ. ๓, มคอ. ๕ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. กําหนดไว้ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

      จากนั้น พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ใจความว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดถึงรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอชื่นชมและขออํานวยอวยพรให้คณาจารย์ วิทยากร และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีกําลังสติปัญญาสามารถรับเอาความรู้ในการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Share