เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตสัญจร และคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ๕ คณะ

       วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตสัญจร และคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ๕ คณะ

        โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า

        “ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้ใหญ่ และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการรับภารธุระ บริหารและช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ ในโอกาสที่ท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ผมใคร่ขอฝากข้อคิดบางประการไว้ว่า

         การเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสูงเช่นนี้ ทุกท่านจำเป็นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือต้องเป็นคนที่ ‘ตาดู หูฟัง’ อย่างรอบคอบอยู่ตลอดเวลา หมั่นใคร่ครวญทบทวนถึงการอันเป็นไปในอดีต ที่บูรพาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันดีงามไว้ พร้อมกันนั้น ก็หมั่นสังเกตความเป็นไปในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา สิ่งใดที่ควรจะแก้ไขและปรับปรุงพัฒนา ขอจงอย่านิ่งดูดาย

        ขออาราธนาให้ท่านทั้งหลาย มีความกล้าหาญ อดทน และพากเพียร ที่จะทำให้กิจการของหมู่คณะ ดีขึ้น เจริญขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ขออย่าอวดดื้อถือดี ยกตนเป็นใหญ่ด้วยทิฐิมานะ จนอาจก่อความร้าวฉานเสียสามัคคีรส ขอให้อดทนและเปิดใจกว้างรับฟังเหตุผลของกันและกัน ด้วยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าทุกรูปทุกคน ต่างก็ปรารถนาดีต่อการพระศาสนาด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ควรที่จะให้ความแตกต่างทางวิธีคิดและกระบวนการเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจเกิดจากพื้นฐานความคิด หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่แตกต่างกัน มาบั่นทอนความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของหมู่คณะได้เป็นอันขาด

        ขอจงเจริญเมตตาพรหมวิหารต่อเพื่อนสหธรรมิกใกล้ตัว รวมทั้งสมาชิกพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า แผ่ตลอดไปถึงเพื่อนร่วมสังคม ซึ่งอาจมีความคิด ความเชื่อ ความนับถือที่ต่างกัน ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีอย่างไม่มีประมาณ เพื่อให้สังคมไทยและให้โลกนี้ได้บรรลุถึงเป้าหมาย ได้แก่สันติสุข ซึ่งเป็นอุดมการณ์ยอดปรารถนาร่วมกัน โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำหนทางอันประเสริฐ”

 

ที่มา : สำนักเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช

https://www.facebook.com/SanggharajaOffice/

Share