มมร ถวาย ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)

         สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) อุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มมร แด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

         ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติ ยกย่องประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสนับสนุน การพระศาสนาและคณะสงฆ์ เป็นพระเถระผู้กอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม ดำรงตำแหน่งและมีคุณูปการสำคัญ อาทิ

         ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ และเป็นที่ปรึกษาประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

         ด้านการเผยแผ่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและในกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศ

         ด้านสาธารณูปการ ได้พัฒนาวัดหนองแวงจนมีวัตถุสถานเสนาสนะ มั่นคงงดงามดังในปัจจุบัน มีพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นสำคัญ รวมถึงสร้างโรงเรียน พระปริยัติธรรมด้วย

         ด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นกรรมการก่อสร้างตึกอาพาธสงฆ์สมเด็จ พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเป็นประธาน ระดมทุนก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาทั้งของคณะสงฆ์ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

        นับได้ว่า พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ได้รับภาระธุระ พระพุทธศาสนา บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ อันเป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติในวงกว้างเป็นอเนกปริยาย สมควรแก่การยกย่องประกาศ เกียรติคุณให้มีคุณวุฒิทางวิชาการ

        สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวาย ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ขจรไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

 

Share