พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ เป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุสำหรับเพาะปลูก

          วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุสำหรับเพาะปลูก

           การนี้ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยดอกไม้ที่เมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

 

 

ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

https://www.facebook.com/SanggharajaOffice/

Share