ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Share