ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติกรรมการฐานและระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2

Share