ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุมฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

Share