ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

Share